Regulament de organizare si functionare

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE

PRIMARIA

 

ANEXA LA H.C. L NR.26/09.08.2010

 

                                   REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

                     al Aparatului de specialitate al  Primarului Comunei Izvoarele

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

            Administratia publica a comunei Izvoarele se întemeiaza pe principiile autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor în probleme locale de interes deosebit in conf. cu prevederile Constitutiei Romaniei si ale Legii 215 /2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare .

            Aparatul de specialitate al Primarului Com. Izvoarele  constituit din totalitatea compartimetelor de specialitate este organizat in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 , rerepublicata si modificata, privind Statutul functionarilor publici,   Legii nr. 7/2004, republicata si modificata, privind Codul de conduita al functionarilor, ale Ordinului administratiei Publice nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, emis de către Ministerul Finanţelor Publice, iar      in ceea ce priveşte personalul contractual in conf. Cu Legea 53/ 2003, modificata – Codul Muncii si ale dispoziţiilor Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

In temeiul Legii nr. 215/ 2001 republicata privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, aparatul de specialitate al primarului  com. Izvoarele asigura indeplinirea atributiilor ce revin acestuia potrivit actelor normative in vigoare, executa hotararile Consiliului Local si solutioneaza problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza.

Aparatul de specialitate al primarului este structura organizatorica de specialitate care asigura indeplinirea sarcinilor si  atributiilor ce îi revin in domeniile de activitate stabilite de lege. Aparatul de specialitate al primarului localitatii este subordonat primarului.

Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului se aproba de catre Consiliul Local, la propunerea Primarului.

            Regulamentul de ordine interioara constituie cadrul care trebuie sa asigure in incinta institutiei, desfasurarea in bune conditii a activitatii fiecarui salariat, respectarea stricta a regulilor stabilite privind ordinea si disciplina muncii, drepturile si obligatiile salariatilor, organizarea timpului de munca al salariatilor, recompensele si sanctiunile ce pot fi aplicate.
          
Acest regulament se aplica tuturor salariatilor din aparatul  de specialitate  al Primariei Comunei Izvoarele, indiferent de raporturile de serviciu, de natura contractului de munca incheiat, precum si temporar studentilor in perioada efectuarii practicii si altor persoane delegate de catre agentii economici sau unitati bugetare, pentru prestarea unei activitati in incinta Primariei Izvoarele.

 Libertatea muncii este garantata prin Constitutie, dreptul la munca nu poate fi ingradit.

 

 

Drepturile personalului salariat din cadrul Consiliului Local Izvoarele si Primariei Izvoarele sunt reglementate de Contractul, respectiv Acordul Colectiv de Munca in vigoare, C.C.M la nivel national si Legile in vigoare aplicabile Functionarilor publici si personalului contractual.
           Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a profesiei, meseriei sau activitatii pe care urmeaza sa o presteze. Nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc.
           
In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii. Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, vârsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala este interzisa.
          
Orice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca, precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale fara nici o discriminare.
          
Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala precum si dreptul la protectia datelor cu caracter personal.
         
 Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei credinte. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca participantii la raporturile de serviciu si de munca se vor informa si se vor consulta reciproc in conditiile legii.

            Primarul, Viceprimarul, Secretarul comunei impreuna cu aparatul propriu al Consiliului Local constituie Primaria comunei, institutie publica cu activitate permanenta.

 

            Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Izvoarele are urmatoarea structura organizatorica :

-          Secretarul comunei Izvoarele

-          Compartiment Juridic si adminisrtatie publica

-          Compartiment  Evidenta Registru Agricol

-          Compartiment Urbanism – Cadastru

-          Compartiment Achizitii Publice - Programe Dezvoltare Rurala

-          Compartiment Stare Civila

-          Compartiment Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara

-          Compartiment Inspectie Protectie Mediu

-          Compartiment NTS+PSI

-          Compartiment Secretariat, Relatii cu Publicul, Resurse Umane

-          Compartimant Audit

-          Birou  buget-  finante     : -  Compartiment  impozite si taxe

                                              -  Compartiment  financiar contabil

-          Compartiment Administrativ

CAPITOLUL II
OBLIGATIILE CONDUCERII PRIMARIEI COMUNEI IZVOARELE                        Art.1. Conducerii Primariei Izvoarele ii revin urmatoarele obligatii:
a) Asigurarea dotarilor necesare desfasurarii activitatii salariatilor (spatiu in birouri, mobilier, tehnica de calcul, rechizite, diverse materiale), asigurarea conditiilor

normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica si urmarirea utilizarii eficiente a timpului de munca.
b) Acordarea drepturilor ce decurg din actele normative in vigoare tuturor salariatilor, in raport cu functia detinuta si munca efectiv prestata, contractul colectiv de munca si acordul colectiv de munca.
c) Asigurarea de sanse si tratament intre salariati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de munca de orice fel.

CAPITOLUL III
OBLIGATIILE SALARIATILOR
 Art.2.  Salariatii Aparatului , functionarii publici sau cu contract individual de munca, indiferent de locul de munca unde isi desfasoara activitatea, in concordanta cu prevederile legale in vigoare, au urmatoarele obligatii:
1.Sa indeplineasca cu fidelitate, constiinciozitate si la termenele prevazute indatoririle de serviciu stabilite prin fisa postului si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii institutiei publice, persoanelor fizice sau juridice, ori celorlalti salariati.
2.Sa nu desfasoare in incinta institutiei activitati cu caracter politic, in sprijinul partidelor politice, organizatiilor sau asociatiilor de acest fel, in timpul programului.
3.Functionarii publici au obligatia sa prezinte, in conditiile legii, conducatorului autoritatii declaratia de avere la numirea intr-o functie publica sau la incetarea raportului de serviciu si sa respecte intocmai, regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.
4.Sa respecte legislatia in vigoare, hotarârile Consiliului Local si dispozitiile conducerii acestuia si sa aduca la indeplinire sarcinile primite din partea conducerii.
5. Sa-si perfectioneze continuu nivelul de pregatire profesionala, atât prin studiul individual, cât si prin cursurile organizate de catre Primarie,  de catre Institutul National de Administratie sau cu alte institutii abilitate potrivit legii(Centrul Regional de Formare ).
6.Sa pastreze secretul de serviciu in activitatile de primire, intocmire, multiplicare, difuzare si pastrare a documentelor cu caracter secret.
7.Sa respecte programul de munca stabilit in institutie, urmarind folosirea cu eficienta maxima a timpului de munca pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
8. Sa se prezinte la serviciu intr-o tinuta vestimentara decenta si adecvata si sa manifeste un comportament civilizat si demn in relatiile cu colegii si ceilalti salariati din institutie; sa manifeste solicitudine si respect in relatiile cu persoanele din afara institutiei.
9. Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta alcoolului; persoanele aflate in aceasta situatie vor fi obligate sa paraseasca institutia, urmând a se lua masuri de sanctionare a lor.
10.Pentru interese personale, iesirea din institutie se va face numai cu aprobarea conducerii directiei sau serviciului, dupa caz.
11.Sa-si insuseasca si sa respecte normele legale de prevenire si stingere a incendiilor, normele de protectia muncii si cele igienico-sanitare.
12. Sa pastreze in conditii corespunzatoare toate bunurile mobile si imobile din dotarea institutiei si sa foloseasca in mod judicios rechizitele.
13. Sa anunte imediat pierderea legitimatiei de serviciu persoanelor insarcinate cu realizarea atributiilor privind activitatea de resurse umane, pentru luarea masurilor ce se impun.
14. Sa asigure corecta utilizarea a bunurilor din dotare: aparatura de calcul, masini de scris, mobilier, etc.
15. Sa deconecteze la sfârsitul programului de lucru aparatura electrica, electronica sau alte instalatii electrice din dotare.
16. Pentru pastrarea in siguranta a documentelor, acestea vor fi inchise la sfârsitul programului de lucru in fisete.

Art.3. Functionarii publici au urmatoarele indatoriri exprese, distincte de cele prevăzute pentru funcţia specifică a fiecărui funcţionar:

a) au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice;

b) au obligatia de a avea un comportament profesional, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

c) au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

d) trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute;

e) au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

f) le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

g) este interzis sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte;

h) este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

i) este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite  ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale altor functionari, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

j) este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

k) prevederile lit. f) – I) se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene;

l) dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul respectiv isi desfasoara activitatea;

m) in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a repecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

n) in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

o) relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

p) functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

r) in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

Art. 4. In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

c) sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

d) sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

e)in considerearea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

f)in relatiile cu personalul din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate.

(1)Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin :

a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;

b) dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;

c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

(2)Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor.

(3)Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

a) eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

b) promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

(4)Functionarii publici care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

(6)In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

(7)In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

(7)Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri saude natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

(8)Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

(9)In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.

(10)Functionarii publici cu functie de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

(11)Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 7/2004, republicata cu completarile si modificarile ulterioare, privind Codul de conduita a functionarilor publici.

(12)Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.

(13)Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(14)Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.

(15)Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

(16)Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

(17)Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.

(18)Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(19)Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentr realizarea acestora.

(20)Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces;

Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale.

Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Art.5.Personalul contractual are urmatoarele obligatii :

a) au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in prectica, in scopul realizarii competentelor institutiei publice, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului;

b) au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea institutiei publice;

c) au obligatia ca prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

d) trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute;

e) au obligatia de a apara in mod loial prestigiul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia;

f)le este interzis sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

g)este interzis sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care autoritatea publica in care isi desfasoara activitatea are calitate de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;

h)este interzis sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;

i)este interzis sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca acasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite  ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei publice ori ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;

j)este interzis sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

k)prevederile lit. f) – I) se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene;

l)dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul conducatorului autoritatii publice in care functionarul public respectiv isi desfasoara activitatea;

m)in indeplinirea atributiilor de serviciu, angajatii contractuali au obligatia de a respecta demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

n)in activitatea lor, angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri;

o)relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in acest sens de conducatorul autoritatii publice, in conditiile legii;

p)angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezntare incredintat de conducatorul autritatii publice in care isi desfasoara activitatea;

r)in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al autoritatii publice in cadrul careia isi desfasoara activitatea;

Art.6. In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis :

a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;

c) sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;

d) sa afiseze, in cadrul autoritatii publice, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora;

(1)In considerearea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

(2)In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna – credinta, corectitudine si amabilitate.

(3)Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul autoritatii publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei , prin :

a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;

b) dezvaluirea aspectelor vietii private;

c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase;

(4)Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor.

(5)Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin :

a) eliminarea oricaror forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte;

b) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;

(6)Personalul contractual care reprezinta autoritatea publica in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii si autoritatii publice pe care o reprezinta.

(7)In relatiile cu reprezentantii altor state, angajatii contractuali au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.

In deplasarile in afara tarii, personalul contractual este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

(8)Angajati contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, favoruri sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

(9)In procesul de luare a deciziilor, angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.

(10)Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre autoritatea publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

(11)In exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru personalul contractual din subordine.

(12)Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun sau aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.

(13)Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea in functiile contractuale pe criterii descriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute de art. 3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.

(14)Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege.

(15)Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmaririi obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(16)Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.

(17)Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

(18)Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a unitatii administrativ – teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

(19)Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.

(20)Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.

(21)Personalul contractual care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii publice pentru realizarea acestora.

(22)Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatii administrativ – teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri :

a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;

c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu a avut acces;

(23)Dispozitiile anterioare se aplica si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau unitatii administratv – teritoriale.

(24)Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatii administrativ – teritoriala, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

(25)Prevederile anterioare se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii trazactiilor prin interpus sau in situatia conflictului de interese.

 

C A P I T O L U L  IV

 Atributii ale compartimentelor (salariatilor in conformitate cu fisa postului)

 

Art. 7.  SECRETARUL COMUNEI IZVOARELE

Secretarul comunei Izvoarele are relaţii de colaborare cu Primarul şi Viceprimarul şi de coordonare cu acele compartimente care, prin prezentul regulament, se află în subordonarea sa directă. De asemenea, prin lege, secretarul comunei are atribuţii în ceea ce priveşte funcţionarea Consiliului Local.

ATRIBUTII :

(1) În ceea ce priveşte competenţele faţă de funcţionarea Consiliului Local Izvoarele :

Secretarul consiliului local Izvoarele participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului. Secretarului ii revin urmatoarele atributii principale, privitoare la sedintele consiliului local :

a)    asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b)    asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c)    efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;

d)    numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

e)    informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

f)     asigura intocmirea stenogramei sau a procesului verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului.

g)    asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h)   urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

i)     prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

j)      contrasemneaza, in conditiile legii hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k)    poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

l)     acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.

m)  eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.

Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Secretarul comunei, în caz de dizolvare a Consiliului Local şi în absenţa Primarului şi Viceprimarului asigură rezolvarea problemelor curente ale comunei, potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, până la constituirea noului consiliu local.

(2)În ceea ce priveşte competenţele faţă de aparatul propriu al Consiliului Local Izvoarele :

I. a)îndeplineşte  atribuţii de ofiţer de stare civilă dacă acestea i s-au delegat de către primar.

b)legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu acte originale, în condiţiile legii.

c)coordonează şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate, stabilite de primar.

d)participă la şedinţele comisiei de fond funciar.

d)asigură lucrările de secretariat ale comisiei locale de fond funciar  pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

e)preia şi înregistrează într-un registru special cererile şi alte documente probatorii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere.

f)transmite cererile şi celelalte documente însoţitoare comisiei locale de fond funciar pentru a fi analizate.

g)redactează procesele verbale ale şedinţei comisiei locale de fond funciar şi în baza acestora întocmeşte hotărârile corespunzătoare, care vor fi semnate de către membrii comisiei.

i)aduce la cunoştinţă celor interesaţi hotărârile  hotărârile comisiei judeţene de fond funciar.

j)primeşte şi transmite comisiei judeţene contestaţiile formulate de persoanele interesate împreună cu punctul de vedere al comisiei locale de fond funciar .

k)participă la întocmirea situaţiilor definitive privind persoanele fizice şi juridice îndreptăţite să li se atribuie teren.

l)înaintează spre aprobare şi validare comisiei judeţene situaţiile definitive împreună cu documentaţia necesară precum şi punctul de vedere al comisiei locale.

m)arhivează  documentele comisiei locale de fond funciar conform prevederilor legale în vigoare.

II. Conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, secretarul comunei are următoarele atribuţii :

a)primeşte notificările depuse de către persoanele care solicită restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv.

b)verifică documentele şi înregistrează dosarele solicitanţilor separat pentru fiecare caz în parte, într-un registru special.

c)întocmeşte dosare, numerotate şi sigilate pentru fiecare persoană în parte.

d)avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului cu privire la soluţionarea notificărilor.

e)convoacă persoanele îndreptăţite precum şi orice alte persoane în vederea clarificării unor situaţii privind solicitările de restituire a imobilelor.

f)trimite instituţiilor interesate centralizatoare împreună cu copiile documentelor primite de la persoanele solicitate.

III.Conform Legii nr. 16/1994, legea arendării, secretarul comunei are atribuţiile :

a)înregistrează într-un registru special contractele de arendare.

b)arhivează copiile contractelor de arendare.

c)urmăreşte înregistrarea în registrul agricol a suprafeţelor de teren prevăzute în contractele de arendare.

IV.Conform Ordonanta nr. 28/2008, modificata, HG nr.175/2007 şi Ordinul nr. 95136 -282-/712-10-806 pentru aprobarea normelor tehnice privind completarea registrului agricol, secretarul comunei are următoarele atribuţii :

a)coordonează, verifică şi răspunde de modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol.

b)numerotează, parafează, sigilează registrul agricol şi îl înregistrează în registrul de intrare-ieşire al consiliului local.

c)îşi dă acordul pentru modificarea datelor înscrise în registrul agricol.

d)aduce la cunoştinţă publică dispoziţiile legale privind registrul agricol.

e)comunică datele centralizate către Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova .

f)semnează centralizatoarele alături de primarul comunei.

g)urmăreşte evidenţa certificatelor de producător agricol şi a biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor, precum şi modul de eliberare al acestor documente.

V.Conform Legii nr. 119/1996, modificata si completata, cu privire la actele de stare civilă, secretarul comunei are atribuţiile :

*coordoneaza şi  verifica

-  exercitarea  atributiilor specifice  numai în limita unităţii administrativ-teritoriale determinata prin lege.

- întocmirea actelor de stare civilă pentru cetăţenii români sau persoane fără cetăţenie şi pot înscrie la cerere actele sau faptele de stare civilă ale cetăţenilor români cu domiciliul sau aflaţi temporar pe teritoriul României.

- întocmirea  la cerere sau din oficiu – potrivit legii – acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează certificate doveditoare.

- înscrierea  menţiunilor, în condiţiile legii, pe marginea actelor de stare civilă aflate la păstrare.

- eliberearea extraselor  de pe actele de stare civilă, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă.

- înaintarea catre  Poliţie, până la data de 5 ale lunii următoare, a înregistrărilor   nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele persoanelor decedate, în vederea actualizării registrului permanent de evidenţă a populaţiei.

-  luarea  măsurilor  pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare a registrelor şi certificatelor de stare civilă pentru a evita deteriorarea acestora.

-  registrele de stare civilă şi răspunde de exactitatea datelor cuprinse în extrasele pe care le eliberează.

- folosirea corectă şi păstrarea în condiţii de securitate a listelor de coduri numerice personale precalculate.

VI.Conform decretului nr. 92/1976, Legii nr. 330 /2010   secretarul  coordoneaza si verifica   indeplinirea  atribuţiilor specifice ;

VII.Conform Legii nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale şi O.G. nr. 33/30.01.2002, modificata, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, secretarul comunei are şi atribuţiile :

a)asigură ţinerea evidenţei tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum şi a celor ieşite, potrivit legii.

b)întocmeşte, împreună cu comisia de selecţionare, nomenclatorul arhivistic pentru documentele proprii.

c)inventariază documentele proprii.

d)eliberează, în condiţiile prevăzute de lege, certificate, dovezi, adeverinţe le solicită persoanelor îndreptăţite şi le semnează alături de primar.

VIII.Conform Legii nr. 247/2005, modificata,  privind circulaţia juridică a terenurilor, secretarul comunei are atribuţiile :

a)afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale, sub semnătură, în ziua înregistrării, oferta de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan.

b)eliberează vânzătorului dovada publicităţii, după expirarea termenului de 45 de zile de la data afişării.

IX.Alte atribuţii ale secretarului comunei

a)avizează pentru legalitate certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţii conform Legii nr. 50/1991, modificată  prin Legea nr. 261/2009.

b)actualizează, conform prevederilor legale, listele electorale permanente.

c)coordonează activitatea serviciului de specialitate care desfăşoară activităţi în domeniul autorităţii tutelare şi a protecţiei copilului din subordinea consiliului local.

d)îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.

e)urmăreşte aplicarea Legii nr 161/ 2003, modificata, privind instituirea unor interdicţii pentru aleşii locali şi funcţionarii publici.

f)reface Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului local conform O.G. nr. 35/20

g)intocmeste documentatia,respecta procedura,termenele si tine registrele prevazute de OG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri  proprietate publica si H.G.nr. 168/2007;

i)intocmeste si raspunde de documentatia privind inchirierile de terenuri din proprietatea publica a comunei;

j)soluţionează petiţiile conform O.G. nr. 27/ 2002, modificata, care reglementează aceste activităţi.

 

Art.8.  COMPARTIMENTUL JURIDIC SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Compartimentul Juridic si Administratie Publica se subordoneaza direct Secretarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII : 

a) reprezinta interesele autoritatii publice in raporturile juridice ce se nasc din litigii referitoare la drepturile si obligatiile rezultate din raporturile juridice civile in procese de contencios administrativ in materie de expunere, comerciale, pentru acte ce privesc incuviintarea adoptiei, precum si acte de stare civila, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, a cererilor privitoare la stabilirea impozitelor si taxelor locale, a amenzilor prevazute de impozite si taxe locale - pentru notificari depuse in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, precum si alte probleme care privesc actele administratiei jurisdictionale, Legii 18/1991republicata si modificata, Legea fondului funciar – in baza Ordin prefect in calitate de membru comisie locala – si alte litigii ;

b) raspunde in termenul legal solicitarilor, cererilor sau petitiilor ce ii sunt repartizate de catre Primarul comunei Izvoarele;

c) acorda asistenta juridica si legislativa personalului angajat al aparatului propriu al Consiliuluii local Izvoarele ;

d) asigura din punct de vedere juridic la  incheierea contractelor civile a caror beneficiar este Primaria comunei Izvoarele;

e) indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public si ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

f) alte atributii (obligatii) si drepturi in conf. cu Legea 514/ 2003 cu completarile ulterioare privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutul 1/2004, publicat in M.O. nr.684/2004 privind statutul profesiei de consilier juridic;

g) impreuna cu secretarul comunei - atributii privind Lg.215/2001, republicata si OG 35/2002, modificata.

 

Art.9. COMPARTIMENTUL EVIDENTA REGISTRU  AGRICOL

Compartimentul se subordoneaza direct Secretarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a) completeaza, tine la zi si centralizeaza datele din regsitrul agricol pentru comuna Izvoarele  in termenele si modalitatea prevazute de OG nr.1/1992;

b) asigura si participa efectiv la aplicarea prevederilor legilor fondului funciar, ia masuri in conditiile legii pentru evidenta, apararea, conservarea si folosirea completa si rationala a terenurilor agricole apartinand producatorilor agricoli privati si a terenurilor din admnistratrea Consiliului Local , raspunde, alaturi de factorii obligati, de intocmirea corecta, potrivit legii, a evidentei specifice din registrul agricol;

c) intocmeste si elibereaza adeverinte de registru agricol, certificate de producator, bilete de proprietate asupra provenientei  si sanatatii animalelor;

d) furnizeaza date din evidentele agricole numai persoanelor indreptatite (titular, mostenitori legali, testamentari, abilitati prin hotarare judecatoreasca, producatori sau institutiile publice).

e)aduce la cunostinta cetatenilor obligatiile cu privire la registrul agricol;

f) culege prin sondaj de la gospodarii informatii cu privire la productia vegetala si animala;

g) verifica prin sondaj corectitudinea datelor declarate pentru inscrierea in registrul agricol;

h)controleaza si determina aplicarea legislatiei cu privire la cresterea, exploatarea si ameliorarea animalelor, folosirea rationala si eficienta a culturilor furajere si suprafetelor de pajisti naturale;

i)sprijina personalul sanitar-veterinar abilitat pentru respectarea legislatiei cu privire la prevenirea, depistarea si combaterea bolilor la animale, precum si asigurarea unei stari  corespunzatoare de salubritate a produselor agricole, animale si vegetale;

j)intocmeste contactele de pasunat pentru crescatorii de animale;

k) colaboreaza, conlucreaza si sprijina efectiv  Comisia de aplicare a legilor fondului funciar;

l)întocmeste dari de seama statistice;

m) efectueaza lucrarile referitoare la recrutari, incorporari, concentrari si mobilizari;

n) repartizeaza si pastreaza corespondenta rezolvata conform nomenclatorului artivistic. La  sfarsitul fiecarui an corespondenta se preda la arhiva.

o) ofera sprijin de specialitate producatorilor agricoli pentru cultivarea terenurilor si cresterea animalelor;

s)tine evidenta cadastrului funciar al comunei Izvoarele;

ş)efectueaza delimitarile necesare pentru masuratori, stabilirea vecinatatilor pe temeiul schitei, ampasamentului stabilit si intocmeste documente constatatoare prealabile punerii in posesie si eliberarii titlurilor de proprietate conform Legii nr.18/ 1991, republicata si modificata;

 

Art.10.COMPARTIMENTUL CADASTRU, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului se subordoneaza direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)tine evidenta si urmareste stadiul de elaborare si avizare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;

b)urmareste respectarea regulamentului local de urbanism si a P.U.G.-ului;

c)asigura respectarea prevederilor legale privind monumentele istorice, culturale, de arhitectura si a zonelor protejate si initiaza studii privind conservarea si protejarea acestora;

d)verifica cererile prin care se solicita certificat de urbanism, asigura elaborarea si intocmirea acestuia;

e)verifica solicitarile de autorizatie de construire, desfiintare (certificat de urbanism, documentatie tehnica, avize legale necesare). Asigura elaborarea intocmirea si eliberarea acestui act administrativ in conformitate cu Ordinului M.L.PAT nr. 91/1991 si Legii nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

f)asigura elaborarea avizului Primariei comunei Izvoarele pentru Consiliul Judetean in vederea eliberarii certificatului de urbanism;

g)tine evidenta constuctiilor de pe raza comunei Izvoarele, atribuie numere acestora si elibereaza certificate de nomenclatura stradala;

h)raspunde de rezolvarea, in termen, a cererilor, reclamatiilor, sesizarilor si propunerilor cetatenilor;

i)obligatoriu, periodic, face control pe raza comunei Izvoarele, din oficiu sau la cerere, privind disciplina in constructii, consemnand in Registrul de control deficientele constatate, masurile ce se impun si modul de finalizare a cazurilor;

j)constata si incheie procese-verbale de constatare a contraventiilor la legea nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completarile  ulterioare si aduce la cunostinta conducerii Primariei existenta constructiilor executate fara autorizatie sau cu incalcarea prevederilor acesteia.

k)urmareste pastrarea specificului comunei in domeniul arhitecturii si urbanismului;

l)participa la receptia lucrarilor cu titlu de investitii ale Primariei Izvoarele ;

m) urmareste, periodic, evidentierea si conservarea bornelor si reperelor topografice din teritoriu si constata savarsirea contraventiilor de catre persoanele ce incalca legislatia in acest domeniu;

n)duce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile Primarului referitoare la urbanism si tine cont de recomandarile organelor superioare de indrumare si control;

o)elaboreaza rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari din domeniul urbanismului;

p)colaboreaza cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului local Izvoarele sau cu organele de control si indrumare pana la rezolvarea cazurilor;

r)vizeaza spre neschimbare planurile de situatii;

s)intocmeste situatiile statistice pentru Consiliul Judetean Prahova D.G.U.A.T.L.P., SCL PUAT Prahova

 

Art. 11. COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE – PROGRAME DEZVOLTARE RURALA

Se subordoneaza direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

In conformitate cu OUG. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiunede lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, Legea 339/2007 cu modificarile si completarile la zi, privind promovarea strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ – teritoriale judetene si locale :

a)organizează, planifică şi conduce activitatea specifică în conformitate cu

metodologia şi legislaţia în vigoare.

b)elaborează programul anual de achiziţii publice, pe baza necesităţilor şi

priorităţilor comunicate de celelalte compartimente şi sectoare de producţie,

program care se aprobă de Conducătorul autorităţii contractante, cu avizul

compartimentului financiar.

c)elaborează sau coordonează, după caz, întocmirea documentaţiei de atribuire ori

în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs.

d)răspunde de îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, conform legii.

erăspunde de aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire, conform legii.

f)răspunde de stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute în legislaţia pentru

aplicarea fiecărei proceduri de achiziţie sau cumpărare directă

g)în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de

atribuire, are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă, cu aprobarea

autorităţii contractante

h)organizează aprobarea temelor de proiectare în Comisia Tehnică a  autoritatii  locale,pentru pregătirea lucrărilor de investiţii, modernizare, dezvoltare, retehnologizare, reparaţii capitale şi dotări.

i)alege proiectantul conform prevederilor legale în vigoare, stabileşte de comun

acord cu acesta fazele şi termenele de elaborare a proiectului, perfectând

contractul de proiectare.

j)urmăreşte şi obţine toate avizele, autorizaţiile şi acordurile necesare, în vederea

promovării obiectivului şi deschiderii finanţării conform reglementărilor în

vigoare, precum şi realizarea eventualelor condiţii stabilite prin avize în

documentaţii

k)urmăreşte asigurarea şi constituirea fondurilor băneşti de dezvoltare, modernizare,

retehnologizare, respectând limitele impuse de legislaţia în vigoare

l)constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice

m)răspunde de respectarea procedurilor operaţionale specifice şi de realizarea

indicatorilor de performanţă ce îi revin

n)organizează, planifică şi conduce activitatea specifică în conformitate cu

metodologia şi legislaţia în vigoare.

o)întocmeşte formele legale necesare pentru predarea amplasamentelor libere de

orice sarcină în vederea execuţiei lucrărilor.

p)urmăreşte asigurarea şi constituirea fondurilor băneşti de dezvoltare, modernizare,

retehnologizare şi reparaţii capitale, respectând limitele impuse de legislaţia în

vigoare.

r)urmăreşte realizarea obiectivului admis, contractat pentru execuţie, conform

programelor aflate în derulare, în conformitate cu cerinţele proiectului de execuţie

şi cu parametrii impuşi prin tema de proiectare.

s)supraveghează tehnic şi calitativ lucrările programate şi contractate spre execuţie,

urmărind derularea fazelor conform graficului de execuţie întocmit de comun

acord cu proiectantul, constructorul şi beneficiarul de dotaţie, luând măsurile

necesare pentru încadrarea în termenele stabilite, întocmind procese verbale

pentru lucrări speciale, conform legislaţiei în vigoare. Urmăreşte montarea corectă

a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice solicitand  asistenta de specialitate –dirigentie de santier

s)răspunde de realizarea parametrilor impuşi prin tema de proiectare

t)urmareste oportunitatile de finantare  prin contact  cu  compartimentele de specialitate ale  Institutiei Prefectului si  Consiliului Judetean Prahova

t)arhiveaza si pastreaza in conditii de deplina  siguranta  dosarele  care au stat la baza obtinerii finantarilor

u)intocmeste raportarile   necesarea la termenele stabilite de institutiile colaboratoare

v)inregistreaza si elibereaza   placutele  pentru vehiculele care nu se supun regimului de inmatriculrae auto conform  competentelor  conferite de  Codului rutier .

x)raspunde de  buna functionare a  xeroxului primariei , instrumenteaza contractul de service necesar  pentru aceasta.

 

Art.12.COMPARTIMENTUL STARE CIVILA

Compartimentul Stare Civila se subordoneaza direct Secretarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)inregistreaza actele si faptele de stare civila in registrul de nastere, casatorie si decese, inclusiv inscrierea filiatiei, divortului, schimbarii numelui si eliberarea certificatelor de nastere, de stare civila, la inregistrare si la cererea celor interesati, asigura oficierea casatoriilor intr-un cadru solemn;

b)intocmeste buletine statistice de nastere, casatorie si decese si le comunica Directiei Judetene de Statistica. Deasemenea comunica orice modificare survenita in statutul civil al unei persoane;

c)asigura reconstituirea registrelor de stare civila, pierdute sau distruse  total sau partial;

d)efectueaza mentiuni de retragere, sau renuntare la cetatenie romana si elibereaza certificate de nastere sau casatorie de pe actele de stare civila, care poarta aceste mentiuni;

e)inainteaza organelor de politie si Centrului Militar buletine de indentitate si respectiv livretele militare ale celor decedati;

f)inainteaza organelor de politie date nominale cu privire la inregistrarea nasterii cetatenilor domiciliati pe teritoriul Romaniei;

g)primeste cereri de schimbare a numelui si inainteaza organului de politie competent dosarele respective;

h)intocmeste lucrarile de reconstituire a actului de nastere, casatorie sau deces;

i)face propruneri de a se introduce, din oficiu, actiuni la instanta judecatoreasca pentru rectificarea, completarea sau anularea unor inregistrari din registrul de stare civila;

j)asigura si raspunde de securitatea certificatelor de stare civila, pastrarea si conservarea, registrelor, cat si a celorlalte documente de stare civila ;

k)inainteaza, dupa completare, registrul de stare civila exemplarul II la Consiliul Judetean  Prahova;

l)propune necesarul de registru, certificate de stare civila si formulare auxiliare;

m)sesizeaza organele de politie, asupra eventualelor cazuri de disparitie a certificatelor de stare civila necompletate;

n)atribuie coduri numerice personale la actele de nastere si le inainteaza la Directia Judeteana de Statistica;

o)intocmeste darile de seama statistice si asigura transmiterea lor;

p)intocmeste anexele;

r)nu permite accesul si/sau stationarea in compartimentul de stare civila a oricarei persoane care nu-si justifica prezenta;

 

Art.13.COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARA

Compartimentul Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara se subordoneaza direct Secretarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)asigura solutionarea cererii de acordare a ajutorului social in termenul stabilit prin O.G.nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, modificata si completata prin Legea nr.233/2002 si Legea nr. 486/2003 pentru aprobarea O.U.G.nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite. Indruma cetatenii cu privire la actele necesare si verifica documentatia depusa;

b)urmareste periodic respectarea conditiilor legale pentru acordarea ajutorului social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata prin O.U.G.nr.57/2009;

c)asigura efectuarea anchetelor sociale si a referatelor sociale dispuse de Primarul comunei Izvoarele ;

d)primeste si verifica intrunirea conditiilor legale de catre cererile de ajutor de urgenta;

e)primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap, conform Normelor metodologice privind incadrarea, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate prin H.G. nr. 427/2001 comletat prin 463/2005 si Legea 448/2008 privin protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap completata prin Legea 207/2009

f)intocmeste, tine la zi si pastreaza in conditii de siguranta cartile de munca ale asistentilor personali;

g)elibereaza adeverinte necesare beneficiarilor de ajutor social;

h)intocmeste dosare de pentru plata alocatiei de stat pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-7 ani;

i)realizeaza obiectivele necesare in domeniul prevenirii si combaterii violentei in familie, conform Legii nr. 217/2003, modificata si completata prin O.G.nr.  95/2003;

j)primeste si solutioneaza cererile privind acordarea indemnizatiei de nastere;

k)intocmeste dosare pentru plata alocatiei familiale complementara si alocatia de sustinere monoparentala, potrivit O.U.G nr. 105/2003 modificata prin Legea 161/2009;

l)intocmeste dosare pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu energie termica furnizata in sistem centralizat si gaze naturale, conform prevederilor  OUG.nr.81/2003 modificata prin Legea 525/2003, HG1206/2003;

m)primeste, verifica, solutioneaza si pastreaza dosarele privind plata drepturilor salariale pentru asistentii persoanelor varstnice, in conditiile Legii nr. 17/2000 republicata, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice , moficata si completata prin Legea 281/2006 ;

n)organizeaza si controleaza activitatea stabilita prin hotararile consiliului local privind locurile subventionate in cadrul programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor, conform Legii nr.76/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 14.COMPARTIMENTUL INSPECTIE PROTECTIA MEDIULUI

Se subordoneaza direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)in conformitate cu OUG 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, HG. 127/ 1994;

b)sa urmareasca respectarea legislatiei privind protectia mediului si a resurselor naturale;

c)sa urmareasca aplicarea prevederilor din planul de urbanism si amenajarea teritoriului prin prisma legislatiei protectiei mediului;

d)sa monitorizeze starea si dezvoltarea mediului înconjurator în anumite locatii;

e)sa stabileasca si sa organizeze protectia mediului înconjurator;

f)sa faca inspectii pe teren si sa emita documentatia corespunzatoare acolo unde este necesar ;

g)sa supravegheze persoanele juridice si persoanele fizice cu privire la impactul negativ al acestora asupra mediului înconjurator;

h)sa propuna solutiile posibile la problemele de mediu, impunând amenzi si chiar informând organele de politie ;

i)sa supravegheze operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;

j)sa puna la dispozitia persoanelor juridice si fizice informatii despre limitele pe care acestea trebuie sa le respecte cu privire la protectia mediul înconjurator;

k)sa faca inspectii si sa monitorizeze starea mediului, el însusi sau sa angajeze firme specializate pentru aceste sarcini;

l)sa întocmeasca liniile directoare pentru protectia si folosirea mediului înconjurator

m)sa impuna respectarea intereselor de protectie a mediului în folosirea terenului si în procedurile de planificare, si acolo unde au loc interventii importante ale omului asupra mediului si asupra anumitor peisaje;

n)sa administreze zonele declarate protejate, parcurile naturale si artificiale;

o)sa colaboreze cu Agentia pentru Protectia Mediului Prahova;

p)alte obligatii administrative.

 

Art.15. COMPARTIMENTUL NTS+PSI

Se subordoneaza direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

In conformitate cu Legea 307/2006, cu modificarile si completarile ulterioare , HG 1492/  2004, O.M.A.I. nr.163/2007;

a)elaboreaza si actualizeaza  planul de prevenire si protectie a muncii

b)elaboreaza instructiuni proprii pentru  completarea  si aplicarea   reglementarilor de SSm;

c)propune propune atributii si raspunderi in domeniul SSM, ce revin lucratorilor , corespunzator  functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului , cu aprobarea angajatorului;

d)verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute  in planul de prevenire si protectie precum si a atributiilor si responsabilitatilor  ce le revin in domeniul SSM, stabilite prin fisa postului;

e)elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire, stabileste periodocotatea adecvata pentru fiecare loc de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in doemniul SSM ,verifica cunoasterea si aplicarea de catre lucratori  a informatiilor primite;

f)elaboreaza planul de instruire –testare la nivel de primarie;

g)evidentiaza posturile de lucuru care necesita examene medicale suplimentare;

h)evidentiaza posturile de lucur care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor sa contro psihologic periodic;

i)verifica stare de functionare a sistemelor de alarmare avertizare precum

si a sistemelor de siguranta;

j)informarea in scris a angajatorului asupra  deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

k)identificarea echpamentelor individuale de protectie necesare si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie ;

l)intocmeste un necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor atributii ;

m)elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;

n)face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de apararea impotriv incendiilor, in domeniul specific;

o)controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor ,in cadrul institutiei publice care l-a desemnat;

p)elaboreaza si suspune spre analiza conducatorului institutiei, raportul anual  de evaluare a nivelului de aparare  impotriva incendiilor din domeniul de activitate ;

r)analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private  de institutiile si untitatile subordotate , dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si face propuneri de optimizare a acestora;

s)elaboreaza si inainteaza spre  aprobare programe de informare si educatie specifica.

 

Art.16. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT, RELATII CU PUBLICUL, RESURSE UMANE

Compartimentul Secretariat, Relatii cu Publicul ,resurse umane  se subordoneaza direct Secretarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)preia, inregistreaza si comunica de urgenta secretarului comunei Izvoarele notele telefonice ;

b)asiguara inregistrarea corecta a corespondentei in registrul de intrare – iesire ;

c)distribuie corespondenta conform repartizarii dispuse de secretarul comunei Izvoarele ;

d)expediaza corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor ;

e)asigura efectuarea lucrarilor de secretariat ;

f)asigura preluarea oricarui tip de solicitare de competenta autoritatii publice si asigurarea transmiterii acesteia spre solutionare compartimentelor de specialitate;

 

Conform decretului nr. 92/1976, Legii nr. 330 /2010   indeplineste  urmatoarele  atribuţii  specifice ;

a)păstrează în condiţii de siguranţă carnetele de muncă ale personalului din aparatul propriu.

b)completează carnetul de muncă conform art. 1 din Decretul nr. 92/1976, pentru fiecare persoană angajată.

c)efectuează în termen de 15 zile de la data producerii, toate modificările intervenite în executarea contractului de muncă.

d)certifică prin semnătură şi prin aplicarea parafei toate operaţiunile efectuate în carnetele de muncă.

e) întocmeşte fişa de pensie – în dublu exemplar – cu datele din carnetul de muncă necesare pensionării, din care un exemplar se înaintează oficiului de pensii, împreună cu dosarul întocmit în acest scop.

f)verifică actele originale pe baza cărora se fac înscrieri în carnetul de muncă şi vizează copiile după aceste documente în vederea asigurării condiţiilor legale de valabilitate.

g)verifică valabilitatea tuturor înregistrărilor făcute în carnetul de muncă la încetarea raporturilor de muncă, pentru perioada cât acesta s-a aflat în păstrarea unităţii şi semnează după ultima menţiune făcută în carnet.

i)intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si pastrarea acestora in conditii de siguranta.

j)crearea cadrului necesar pentru cunoasterea de catre toti salariatii a legislatiei in vigoare, cu deosebire a celei care vizeaza direct activitatile specifice institutiei.

k)elaborarea propunerilor privind stimularea suplimentara a salariatilor care aduc un aport deosebit la bunul mers al activitatii ce o desfasoara.
l)s
anctionarea potrivit prevederilor legale a persoanelor care incalca cu vinovatie obligatiile de serviciu ce le revin, sau normele de comportare in institutie

m)sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii.

 

Art.17. COMPARTIMENTUL AUDIT

Se subordoneaza direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)in conformitate cu Legea 672/2002 privind auditul public intern, cu completarile si modificarile ulterioare – auditorul intern va desfasura activitatea in institutie si va aplica prevederile  OMFP 38/2003 privind exercitarea activitatii de audit public intern, modificata si completata prin Ordinul administratiei publice nr.423/2004.

b)auditorii  interni isi desfasoara activitatea in baza delegatiilor aprobate de ordonatorul principal de credite si a ordinelor de serviciu intocmite de catre seful serviciului.

c)intocmeste la termene planul anual de audit ; intocmeste planul multianual care sa prevada perspective auditarii pe un orizont de 4 ani care sa tina seama de elementele de fundamentare( evaluare riscuri, criterii semnal, numar entitati, periodicitate etc.)

d)intocmeste rapoarte si misiuni ad-hoc prin care analizeaza, evalueaza si auditeaza activitatea financiar-contabila la nivel de institutie si unitati subordonate acesteia.

e)intocmeste orice alte documente conferite prin legislatia aplicabila cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

f)auditorii interni trebuie sa respecte conditiile de incompatibilitate stabilite in legislatia specifica activitatii de audit public intern.

g)auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, situatii pe care le-au constatat ori in legatura cu indeplinirea misiunilor de audit public intern. 

h)auditorilor interni le sunt aplicabile si trebuie sa respecte prevederile Ordinului nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern, Legii 7/ 2004 Codul de conduita al functionarilor publici sau Legii 477/2004 Codul de conduita al personalului contractual / functie de natura angajarii in institutie, deasemenea prevederile Contractului colectiv de munca sau acord colectiv, Legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare sau Legii 188/ 1999 rerepublicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 18. BIROUL  BUGET –FINANTE  este  format din doua compartimente  
 

1). Compartiment  Financiar Contabil se subordoneaza  sefului de birou –buget finante  care se subordoneaza la randul lui  direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

a)organizeaza si conduce evidenta contabila privind ventiurile si efectuarea cheltuielilor prevazute in bugetul local din mijloace autofinantate si din alte fonduri;

b)tine evidenta cheltuielilor bugetare,evidenta materialelor,a obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe;

c)pregateste elborarea proiectului de buget local si a listei de investitii;

d)exercita controlul  financiar preventiv;

e)urmareste primirea la timp a extraselor de cont,verificarea acestora cu documentele insotitoare, asigurand incadrarea corecta pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si cheltuielilor pentru bugetul propriu;

f)urmareste incadrarea cheltuielilor lunare in prevederile bugetare;

g)intocmeste prognoze bugetare;

h)intocmeste si transmite darile de seama contabile, centralizate privind executia bugetului propriu si alte situatii solicitate de institutii publice;

i)tine evidenta patrimoniului public al comunei Izvoarele, a contractelor de inchiriere si a contractelor de concesiune (acestea din urma in colaborare cu compartimentul urbanism);

j)efectueaza lucrari de inventariere, clasare si declasare a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si a matrialelor conform dispozitiilor legale;

k)intocmeste statele de plata a salariilor , a indemnizatiei privind concediul de odihna, a concediilor medicale si indemnizatiilor consilierilor;

l)tine evidenta efectuarii concediilor;

m)conduce evidenta operativa prin conturile curente de la Trezorerie ;

n)exercita controlul zilnic asupra operatiunilor efectuate prin caserie;

o)pastreaza, elibereaza si conduce evidenta carnetelor, chitantierelor si a actelor de valoare, asigurand pastrarea tuturor documentelor privind incasarea, varsamintele si platile;

p)intocmeste si transmite lunar la Trezoreria Valenii de Munte pana pe data de 25 ale lunii necesarul de numerar pentru luna urmatoare;

r)intocmirea corecta si la termen a declaratiei pentru eliberarea salariilor si cecul pentru ridicarea numerarului;

s)intocmeste si depune lunar pana pe 25 ale fiecarei luni cererea de credite pentru luna urmatoare si dispozitiile bugetare pentru scoli si celelalte institutii subordonate Primariei Izvoarele;

s)elibereaza si tine evidenta ordinelor de deplasare;

t)intocmeste foile de parcurs si F.A.Z.-urile;

t)intocmeste comenzile, tine evidenta si distribuie tichetele de masa.

 

Compartiment  Impozite si Taxe se subordoneaza  sefului de birou – buget finante   care se subordoneaza  direct Primarului comunei Izvoarele.

ATRIBUTII :

1)tine si urmareste evidenta nominala si centralizata a debitelor si incasarilor ce se realizeaza pe teritoriul comunei altele decat cele tinute de seful biroului;

2)tine si completeaza registrul rol unic sau evidenta nominala in care se deschid pozitii de rol pentru fiecare persoana fizica sau juridica si in care se opereaza debitele restante, lista de suprasolviri, debitele curente,majorarile de intarziere calculate pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor, precum si platile efectuate de contribuabili fie prin chitanta tip stat, eliberata de agentul incasator sau prin ordin de plata;

3)intocmeste registrul pentru evidenta separata a insolvabilitatilor;

d)intocmeste registrul partizi-venituri sau evidenta centralizata in care sunt inscrise veniturile pe surse conform clasificatiei bugetare;

4)calculeaza matricola: impozit cladiri, impozit teren si taxe mijloace transport conform hotararii Consiliului Local Izvoarele, atat la persoane fizice cat si la persoanele juridice si emite borderourile de debite;

5)inscrie mijloacele de transport in anul in curs atat la persoane fizice cat si juridice si le debiteaza, radiaza mijloacele de transport din evidentele fiscale pe baza certificatului de radiere;

6)intocmeste borderouri debite pentru amenzi si cheltuilei de judecata precum si taxe succesiuni si emite confirmari de debite;

7)intocmeste situatia de inchidere de luna si trimestru pe surse de venit;

8)verifica periodic borderourile desfasuratoare ale agentului fiscal (casier) si face confruntarea cu chitantierul tip stat;

9)intocmeste instiintarile de plata pentru persoane juridice precum si intocmirea actelor necesare aplicarii masurilor de executare silita (somatii, nota constatare);

10)intocmeste actele necesare efectuarii compensarilor si restituirilor si le supune aprobarii Primarului;

11)intocmeste impreuna cu perceptorul documentatiile privind debitorii insolvabili;

12)inregistrandu-se ulterior in evidentele contabile separate, verificandu-se periodic starea de insolvabilitate a contribuabililor in cauza;

13)instiinteaza contribuabilii juridici cu privire la situatia lor fiscala;                                                                   

14)face confruntul registrului “Rol unic” cu “Extrasul de rol”;

p)intocmeste certificate fiscale cu impozite si taxe achitate la zi la cererea contribuabilului;

15)periodic trebuie sa se sustina confruntul (punctajul) contabil cu agentul economic din teritoriu, prilej cu care se va verifica exactitaea datelor din declaratiile de impunere depuse de acestea;

16) intocmeste documentatia de rezolvare legala  a obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de impunere, impozite si taxe locale, majorari de intarziere, penalitati de catre persoane juridice ;

17)intocmeste documentatii pentru inlesniri la plata;

18)emite  chitante in chitantierele oficiale;

19)se ocupa de incasarea taxelor stabilite prin Hotararile Consiliului Local;

 intocmeste foile de varsamant pe fiecare cont in parte;

20)efectueaza zilnic  depunerile realizate din incasari la Trezorerie ;

21)efectueaza urmarirea silita a taxelor neachitate in termen;

22)incaseaza de la Trezoreria Valenii de Munte numerarul necesar si efectueaza plata salariilor, precum si alte plati in numerar;

23)efectueaza plata ajutorului social;

24)efectueaza plata indemnizatiilor pentru persoanele cu handicap;

25)incaseaza taxele de piata;

26)inscrie zilnic in borderoul desfasurator sumele incasate pe surse;

27)completeaza si preda zilnic registrului de casa;

28)incaseaza zilnic si verifica sumele si chitantele incasate de celalalt perceptor;

29)ridica din Trezoreria Valenii de Munte extrasele de cont si celelalte adrese sosite prin posta Trezoreriei;

30)calculeaza si incaseaza majorarile de intarziere in cadrul platilor facute dupa expirarea termenelor legale si a ratei inflatiei in cazul contractelor de inchiriere pentru terenurile din piata si a spatiilor;

31)intocmeste fisele fiscale pentru fiecare salariat in parte conform O.G.73/1999 privind impozitul pe venit;

32)procura rechizitele necesare pentru buna desfasurare a activitatii;

33)periodic se deplaseaza in teren pentru a instiinta si incasa inpozitele si taxele, de la contribuabili;

34)tine evidenta condamnarilor dispuse de instanta judecatoreasca.

 

Art.20. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

Acest compartiment este subordonat Viceprimarului comunei Izvoarele.

Este format din personal contractual (soferi,  muncitori calificati,, ingrijitori , paznici .

ATRIBUTII :

a)asigura curatenia permanenta in localul Primariei comunei Izvoarele si in jurul acesteia;

b) raspunde de  buna functionare si intretinere  a  autoturismului  sau  a utilajului pe care il are in primire , tine evidenta deplasarilor si  a consumului de carburant ;

c)acorda sprijin serviciului public de pompieri civili;

d) exercita serviciul de paza locala in schimbul de noapte ;

e)indeplineste orice alta atributie delegata de catre primarul comunei Izvoarele viceprimarului si care tine de competentele compartimen- tului.

 

C A P I T O L U L   V

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCÃ

Art.21.  Programul de lucru al functionarilor publici si personalului contractual este :   Luni – Vineri : 08.00 – 16.00.

Art.22. Programul de lucru cu publicul este :

Luni – Vineri : 08.00 – 13.00.              

Art.23. Programul de lucru al compartimentului administrativ este :

Luni – Vineri : 08.00 – 16.00.

Art.24. Durata saptamânii de munca este de 5 zile lucratoare, iar a zilei de munca la locurile de munca obisnuite este de 8 ore.
Art.25. Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani, beneficiaza de reducerea timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara  sa fie afectat salariul de baza si vechimea in munca.                                                                                      Art.26. La cererea lor, salariatii care au in ingrijire copii prescolari si scolari, pana in clasa a IV a inclusiv, pot solicita un program flexibil , cu alte ore de incepere si terminare a activitatii.                                                                                                                        Art.27. Pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare, functionarii publici de executie  şi salariaţii cu contract individual de muncă au dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor, conform legislaţiei în vigoare.  Plata orelor suplimentare se face lunar , pe baza pontajelor distinct intocmite, semnate de conducătorul ierarhic superior si aprobate de  primar.
Art.28. Evidenta zilnica a prezentei la lucru a salariatilor se realizeaza  prin condici de prezenta pe fiecare directie de specialitate sau serviciu individual. Semnarea condicilor de prezenta de catre salariati se face personal la inceperea si terminarea programului de lucru.
Art.29. Programarea concediilor de odihna se propune, secretarul comunei, dupa consultarea salariatilor, tinând seama de necesitatea asigurarii continuitatii in executarea sarcinilor specifice si se aproba de conducerea institutiei.
Art.30. Evidenta concediilor de odihna, de boala, a invoirilor si a concediilor fara plata si de studii se tine de catre biroul Resurse Umane si compartimentul  financiar- contabilitate. In cazul in care intarzierea sau absenta s-a datorat unei situatii neprevazute sau a unor motive independente de vointa angajatului (boala, accident, etc.) salariatul are obligatia de a informa, in urmataorele doua  zile lucratoare, pe seful ierarhic.
Art.31.Pentru interese personale, bine justificate, salariatii pot solicita, conform reglementarilor legale, concedii fara plata, prin cerere scrisa care se aproba de presedinte cu avizul prealabil al directorului executiv sau al sefului serviciului, in masura in care activitatea compartimentului din care face parte solicitantul, nu este afectata prin lipsa acestuia de la locul de munca.

 

C A P I T O L U L VI

SANCTIUNILE DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA SALARIAŢILOR

Art.32. Angajatorul asigură informarea fiecărui salariat cu privire la conţinutul Regulamentului intern, prin afişare la sediul instituţiei.

Art.33. Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare ori de câte ori constată că salariaţii au săvârşit abateri disciplinare.

Art.34.Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere disciplinară, sunt cele prevăzute de lege, cu respectarea procedurilor legale.

Art.35.-(1) Părţile contractante răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse reciproc din vina şi în legătură cu munca lor.

    (2) Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea răspunderii patrimoniale, modul şi termenele de recuperare a pagubelor sau a daunelor stabilite în sarcina părţilor (contractante) sunt cele prevăzute de lege.

Art.36.-(1) Pentru faptele care constituie contravenţie, conform legii, atât angajatorul, cât şi angajatul suportă sancţiunile prevăzute de lege.

    (2) În situaţia în care atât angajatorul, cât şi angajatul comit fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni, vor suporta răspunderea penală, conform prevederilor legale.

Art.37.-(1) Conflictele de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sau Contractului colectiv de muncă vor fi soluţionate de instanţele competente.

   (2) Cererile referitoare la cauzele conflictelor de muncă dintre angajator şi reprezentantii salariaţiilor din cadrul Primariei Izvoarele se adresează de către reclamant, Tribunalului Prahova.

Art.38.Încălcarea de către salariaţi, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz.

Art.39. (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a îndatoririlor corespunzătoare postului pe care îl deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

     (2) Abaterea disciplinara este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau prezentul contract colectiv de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

 1. întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

2.neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

3.absenţe nemotivate de la serviciu;

4.nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

5.intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

 6.nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

 7.manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

 8.desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

 9.refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

 10.încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

 11.stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.            

     (3) Sancţiunile disciplinare sunt:

a)avertisment sau mustrare scrisă;

b)diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare promovare în funcţia pe o perioada de la 1 la 3 ani;

d) trecerea pe un post inferioar, pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;

e) suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

f) reducerea salariului de bază şi/sau după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

h) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

     (4) Pentru aceiaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

     (5) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va tine seama de cauzele şi

gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate în condiţiile legii.

     (6) Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii abaterilor.

 

C A P I T O L U L VII

COMISIA DE DISCIPLINĂ. COMISIA PARITARĂ

Art.40. (1) Conform prevederilor legale, la nivelul Primariei Izvoarele , prin act administrativ al angajatorului, se constituie comisia de disciplină, care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare, întocmeşte rapoarte cu privire la clauzele pentru care a fost sesizată şi propune sancţiunile disciplinare aplicabile salariatilor care le-au săvârşit.

(2) Angajatorul emite dispoziţia de sancţionare a salariatului, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină, neputând aplica o sancţiune mai gravă decât cea propusă de comisie.

Art.41. (1) Tot prin act administrativ al angajatorului, se constituie comisia paritară care  participă la stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii, formulând propuneri care privesc:

a) organizarea eficientă a timpului de muncă al salariaţilor;

b) formarea profesională;

c) măsuri de protecţie a muncii;

d) măsuri de eficientizare a activităţii salariaţilor

e) măsuri organizatorice.

(2) Comisia paritară acordă aviz în problemele în care este consultată în scris şi motivat. Avizul comisiei paritare are caracter consultativ.


C A P I T O L U L VIII
REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCÃ IN CADRUL INSTITUTIEI                                                                                                                                           Art.42. Conducatorul autoritatii are obligatia de a lua toate masurile pentru protejarea vietii si sanatatii salariatilor.
Art.43. Conducatorul autoritatii va implementa masurile de asigurare a securitatii si sanatatii salariatilor tinând seama de principiile generale de prevenire.
Art.44. Salariatii vor desfasura activitatea in asa fel incât sa nu  se expuna pericolelor de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie sau alti angajati, in conformitate cu pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii,  respectand urmatoarele reguli interne :                                                                                - Angajatii din aparatul de specialitate al primarului precum si persoanele  aflate in raporturi nereglementate de codul muncii au obligatia respectarii dispozitiilor legale si a masurilor de ordine interioara in vederea prevenirii aparitiei conditiilor favorizante producerii de incendii, precum si de a inlatura consecintele acestora.

Art.45. Igiena muncii urmareste imbunatatirea conditiilor de munca si masuri de inlaturare a tuturor factorilor care contribuie la producerea accidentelor si imbolnavirilor profesionale .

Art.46.Modalitatile de realizare a masurilor ce trebuie luate in toate situatiile legale de munca, cu scopul protejarii vietii si sanatatii angajatilor sunt urmatoarele :

a)asigurarea in permanenta a ventilatiei corespunzatoare si a iluminarii uniforme, suficiente la locul de munca ;

b)prezentarea la vizita medicala la angajare si la examenul medical periodic ;

c)insusirea si respectarea normelor de securitate in munca ;

d)utilizarea integrala a echipamentului individual de protectie a muncii ;

e)evitarea consumului de bauturi alcoolice ;

f)insusirea instructiunilor de prim ajutor in caz de accident de munca ;

g)respectarea normelor de igiena personala ;

h)intretinerea curateniei si igienei la locul de munca ;

i)folosirea rationala a timpului de odihna ;

j)evitarea prezentei la lucru in stare de oboseala sau in stare de sanatate care poate pune in pericol sanatatea altor personae ;

k)pastrarea curateniei in salile si pe culoarele de acces, pe scarile si in grupurile sanitare commune ;

l)containerele pentru gunoi si deseuri vor fi amplasate in zone corespunzatoare si golite suficient de des pentru a evita umplerea excesiva ;

m)aparatura, uneltele si sculele folosite in timpul lucrului vor fi curatate, verificate si depozitate corespunzator ;

   Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca

Art.47. In vederea supravegherii sanatatii angajatilor in relatie cu cerintele locului de munca si in mod particular cu factorii nocivi profesionali, medicul de medicina muncii, va efectua controlul medical la angajare , controlul medical periodic si examenul medical la reluarea activitatii, conform contractului colectiv de munca si reglementarilor legale specifice .

Art.48. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara .

 Atributiile prestatorilor de servicii medicale de medicina a muncii

Art.49. Exercitarea atributiilor personalului medical de medicina muncii se efectueaza in conformitate cu prevederile contractului de prestatii medicale de medicina a muncii si cu reglementarile Ministerului Sanatatii si Familiei .

Art.50. Medicul de medicina a muncii este membru de drept in Comitetul de securitate si sanatate in munca .

Art.51.In incinta institutiei , si a structurilor acesteia nu este permisa existenta substantelor si medicamentelor ilegale , a bauturilor alcoolice, armelor de foc sau de orice alt fel .

Art.52. Prezenta la locul de munca sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor sau a altor medicamente care afecteaza judecata , coordonarea sau viteza de reactie a unei personae poate produce accidente si nu va fi acceptata .

            Nerespectarea celor mai sus-mentionate constituie abatere si va fi sanctionata disciplinar material, civil sau penal , dupa caz .

Reguli generale privind sanatatea si securitatea in munca

Art.53.Obligatiile angajatorului si ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca.

In scopul prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale, angajatorul are urmatoarele obligatii :

1)sa asigure evaluarea riscurilor de imbolnavire profesionala la toate locurile de munca ;

2)sa asigure audierea de securitate si sanatate in munca cu ajutorul institutiilor abilitate ;

3)sa asigure autorizarea functionarii din punct de vedere al securitatii muncii si sa ceara revizuirea autorizatiei in cazul modificarii conditiilor de munca autorizate ;

4)sa stabileasca masurile de protectie corespunzatoare locurilor de munca si factorilor de risc evaluate ;

5)sa particularizeze normele specifice de securitate a muncii in raport cu activitatea care se desfasoara ;

6)sa ia in considerare capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de serviciu in raport cu sanatatea si securitatea in munca ;

7)sa asigure resurse financiare personalului cu atributii in domeniul securitatii in munca ;

8)sa ia masuri pentru exercitarea meseriilor si profesiilor ;

9)sa angajeze numai persoane care in urma controlului medical si a verificarii aptitudinilor psihoprofesionale corespund locului de munca ;

10)sa asigure periodic verificarea nivelului de noxe in limitele admise ;

11)sa comunice cercetarea, inregistrarea si declararea pe baza evidentei tinute a accidentelor de munca si bolilor profesionale ;

12)sa prezinte documente si sa dea relatii inspectorilor de munca in cazul unor controale efectuate de acestia ;

13)sa asigure dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru si sa nu permita angajatilor desfasurarea activitatii fara echipamentele din dotare ;

14)sa asigure materialele igienico-sanitare si alimentatia pentru refacerea capacitatii de munca ;

15)sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare riscurilor pentru sanatate la care angajatii s-ar supune in timpul activitatii ;

Art. 54 .Angajatii au urmatoarele obligatii si drepturi privind sanatatea si securitatea in munca :

1)sa nu expuna la pericole de accidentare sau imbolnavire professionala persoana proprie sau alti angajati in timpul desfasurarii activitatii ;

2)sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de sanatate in munca ;

3)sa utilizeze corect echipamentele tehnice si substantele periculoase ;

4)sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca situatiile cu risc de accident de munca sau imbolnavire profesionala ;

5)sa dea relatii salariatului cu atributii in domeniul sanatatii si securitatii in munca .

 

C A P I T O L U L IX

REGULI GENERALE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

Art. 55. Angajatii din aparatul de specialitate al primarului precum si persoanele aflate in raporturi nereglementate de codul muncii au obligatia respectarii dispozitiilor legale si a masurilor de ordine interioara in vederea prevenirii aparitiei conditiilor favorizante producerii de incendii, precum si de a inlatura consecintele acestora.

Art.56. Asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie

a) Accesul persoanelor pentru efectuarea interventiilor operative in caz de incendiu trebuie asigurat in permanenta.

b)Blocarea cailor de acces,de evacuare si de interventie este interzisa.

 

C A P I T O L U L  X

D ISPOZITII FINALE

Art. 57. Documentele emise de Primaria comunei Izvoarele, vor cuprinde : antet, numar de inregistrare, numele si prenumele Primarului, Secretarului si celui care il intocmeste si semnatura acestora.

Art.58. Drept de semnatura si stampila au :

-       Primar

-       Secretar

-       Viceprimar – pentru Primar

-       Consilier Juridic – pentru Secretar

Semnatura “ pentru “ se poate da numai in cazuri exceptionale si numai in situatiile in care legea nu interzice acest lucru. Prin “ caz exceptional “ se intelege concediul de odihna al primarului, lipsa din institutie din motive de boala, pentru perfectionare profesionala, de reprezentare a comunei in afara unitatii teritorial – administrative si in toate cazurile de mai sus numai cu delegarea expresa din partea primarului.

Art.59.Sigiliile Consiliului Local Izvoarele si Primarului comunei Izvoarele se pastreaza de Secretarul comunei Izvoarele si se aplica numai pe actele administrative emise de cele doua autoritati administrative aratate mai sus sau unde legea impune acest lucru.

Art. 60. Starea civila are stampila proprie si au  drept de semnatura numai  ofiterii de stare  civila  desemnati  prin dispozitie de primar  si  delegatul de stare civila.

 

 

Fiecare salariat din cadrul Primariei comunei Izvoarele isi desfasoara activitatea conform prezentului regulament, fisei postului, dispozitiilor Primarului, indeplineste orice alte sarcini dispuse scris sau verbal de conducerea Primariei comunei Izvoarele. De asemenea, executa hotararile Consiliului Local Izvoarele ce le-au fost date spre aducere la indeplinire.

Competenta teritoriala a functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Izvoarele este comuna Izvoarele.

Compartimentele si Birourile din cadrul Primariei comunei Izvoarele vor colabora, conlucra cu comisiile de specialitate ale Consiliului Local Izvoarele, in functie de domeniul de activitate.

Functionarii publici in domeniile lor de activitate raspund de elaborarea corecta a proiectelor de dispozitii si a rapoartelor de specialitate in conditiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Toti salariatii vor respecta ierarhia, conform fisei postului.

Lipsa de la serviciu a unui salariat se anunta sefului ierarhic superior. Salariatul este obligat sa prezinte acte doveditoare cu privire la absenta, dupa caz. Parasirea institutiei in timpul programului se face numai motivat si cu acordul sefului ierarhic superior.

Orice incalcare a atributiilor, obligatiilor si indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, ori Codului Muncii in functie de categoria salariatului : functionar public sau personal contractual.

Prezentul regulament impreuna cu acordul colectiv de munca si contractul colectiv de munca,  incheiate si aprobate la nivel de institutie reprezinta cadrul de desfasurare al activitatilor Aparatului propriu al Consiliului Local si Primariei Comunei  Izvaorele. 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

 

                                                                                  CONTRASEMNEAZA

                                                                                              SECRETAR

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

CUPRINS :

 

 

CAP.  I. DISPOZITII GENERALE..................................................................……....1

CAP. II. OBLIGATIILE CONDUCERII PRIMARIEI COMUNEI IZVOARELE…….…2

CAP.III. OBLIGATIILE SALARIATILOR……………………………………….……....3

CAP.IV. ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR

- in conformitate cu fisa postului....................................................10

CAP.V. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCÃ…………………….…….……..…24

CAP.VI. SANCŢIUNILE DISCIPLINARE ŞI RĂSPUNDEREA SALARIAŢILOR…25

CAP.VII.COMISIA DE DISCIPLINA. COMISIA PARITARA………………...……....27

CAP.VII.REGULI PRIVIND PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA

                                IN MUNCÃ IN CADRUL INSTITUTIEI……………………………...….27

CAP.IX.REGULI GENERALE PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR……………………………………….……………………………..…..….29

CAP.X – DISPOZITII FINALE…………………………………………………..….……29

CUPRINS..................................................................................................................31